Lặp hoa

Lặp hoa

Tất cả hoa hồng được liệt kê ở đây là hoa lặp lại, có nghĩa là cây sẽ ra hoa liên tục và sai hoa quanh năm. Gần như tất cả hoa hồng hiện đại, bao gồm hoa hồng Anh David Austin, đều được trồng lại. Để khuyến khích việc lặp lại hoa, hãy bắt đầu chăm sóc hoa hồng của bạn bằng cách lấy đi những hoa tàn hoặc bấm ngọn đi ba đến bốn nấc lá tạo cho cây hồng có thêm sức đâm nhánh mới và từ đó sẽ nhanh cho ra hoa mới hơn.

Call Now Button